Hotline: Mr.Khánh 0225.3810055

acsvietnam@acs.com.vn | Follow us:Quan hệ cổ đông

Nghị Quyết ĐHCĐ Thường niên 2022

Nghị Quyết ĐHCĐ Thường niên 2022

24-05-2022 06:58:55 | Quan hệ cổ đông

Nghị Quyết ĐHCĐ Thường niên 2022 Xem thêm

Biên Bản Đại Hội ĐCĐTN 2022

Biên Bản Đại Hội ĐCĐTN 2022

24-05-2022 06:58:12 | Quan hệ cổ đông

Biên Bản Đại Hội ĐCĐTN 2022 Xem thêm

Quy chế quản lý tài chính 2022

Quy chế quản lý tài chính 2022

26-04-2022 07:00:18 | Quan hệ cổ đông

Quy chế quản lý tài chính 2022 Xem thêm

Giấy mời họp ĐHCĐTN 2022

Giấy mời họp ĐHCĐTN 2022

25-04-2022 08:04:42 | Quan hệ cổ đông

Giấy mời họp ĐHCĐTN 2022 Xem thêm

Báo cáo của BKS tại ĐHCĐTN 2022

Báo cáo của BKS tại ĐHCĐTN 2022

25-04-2022 08:04:10 | Quan hệ cổ đông

Báo cáo của BKS tại ĐHCĐTN 2022  Xem thêm

Báo cáo của HĐQT Công ty 2022

Báo cáo của HĐQT Công ty 2022

25-04-2022 08:03:26 | Quan hệ cổ đông

Báo cáo của HĐQT Công ty 2022 Xem thêm

Quy chế HĐ của BKS 2022

Quy chế HĐ của BKS 2022

25-04-2022 08:02:16 | Quan hệ cổ đông

Quy chế HĐ của BKS 2022 Xem thêm

Số 28 BC của BTGĐCông ty về KQHĐSXKD 2021 & KH 2022

Số 28 BC của BTGĐCông ty về KQHĐSXKD 2021 & KH 2022

25-04-2022 08:01:28 | Quan hệ cổ đông

Số 28 BC của BTGĐCông ty về KQHĐSXKD 2021 & KH 2022 Xem thêm

Tờ trình phê duyệt mức thù lao chi trả thành viên HĐQT và BKS  2022

Tờ trình phê duyệt mức thù lao chi trả thành viên HĐQT và BKS 2022

25-04-2022 08:00:49 | Quan hệ cổ đông

Tờ trình phê duyệt mức thù lao chi trả thành viên HĐQT Và BKS  2022 Xem thêm

Tờ trình quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT 2022

Tờ trình quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT 2022

25-04-2022 07:59:58 | Quan hệ cổ đông

Tờ trình quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT 2022 Xem thêm
Đầu trang